Preise Shootings

Paket 1

- 45 min Shooting

- 4 bearbeitete Fotos

- jedes weitere Foto + 9€

- nur für Schüler 

Preis: 55€

Paket 2

- 45 min Shooting

- 5 bearbeitete Fotos

- jedes weitere Foto + 12€

 

Preis: 85€

Paket 3

- 60 min Shooting
- 7 bearbeitete Fotos
- jedes weitere Foto + 11€

 

Preis: 105€

Paket 4

- 75 min Shooting

- 10 bearbeitete Fotos

- jedes weitere Foto + 10€

 

Preis: 135€

Paket 5

- 90 min Shooting

- 12 bearbeitete Fotos

- jedes weitere Foto + 9€

 

Preis: 155€